הזמנה אונליין
הזמנה אונליין

תנאי שימוש

 

  1. היקף התחולה

  2. התקשרות בחוזה, הצדדים לחוזה, הגבלת אחריות חוזית ותקופת התיישנות

 3. תשלום בגין הזמנות דרך אתר האינטרנט

 4. ביצוע, תעריפים, תשלום, קיזוז

 5. ביטול על ידי הלקוח (ביטול, אי הגעה)

 6. ביטול מצד הנכס

7. זמינות דירה, מסירתם והחזרתם

 8. אחריות הנכס

 9. פרטיות

 10. התכתבויות נוספות

 11. הוראות סופיות